Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

05 tháng 12 2022 14:22

câu hỏi

Cho 14 gam hỗn hợp A gồm CaO và MgCO3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi PƯ kết thúc, thu được 2,24 lit khí (đktc). a. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

Cho 14 gam hỗn hợp A gồm CaO và MgCO3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi PƯ kết thúc, thu được 2,24 lit khí (đktc).
a. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

12 tháng 12 2022 12:08

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần kim loại kiềm Bài giải chi tiết: Ta có: nCO2 = 0,1mol= n MgCO3 => mMgCO3=8,4=60% => mCaO=5,6=40% Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận