Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

09 tháng 10 2020 12:29

câu hỏi

chia động từ trong ngoặc ở thời HTD hoặc TLD 1. What you often ( do ) in your free time? 2. You still ( play ) soccer in the comming time? 3. We ( go ) to see a movie tonight? 4. What you ( mean ) by caving eggshell? 5. You love playing computer game? 6. I'll call you when I ( arrive ) at my hotel. 7. He ( text ) you as soon as he's on the bus Help me!!!!!


6

1


Vinh N

25 tháng 10 2020 03:40

Đề câu 2 của bạn sai ak

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I think collecting glass bottles is interesting I find.......

24

Lihat jawaban (1)