Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

02 tháng 10 2022 16:00

câu hỏi

Chia động từ trong ngoặc thì Hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn sao cho phù hợp. 1. The train at 9 at night. (arrive)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn hoặc thì Hiện tại tiếp diễn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- The train <strong>arrives</strong> at 9 at night.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn hoặc thì Hiện tại tiếp diễn.

Bài giải chi tiết:

- The train arrives at 9 at night.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Underline the correct item. 1. My bedroom is tidy / tidily. 2. It is snowing heavy / heavily . 3. Cross the road careful / carefully. 4. My teacher was very angry / angrily yesterday. 5. Get ready for school quick / quickly. 6. The test was very easy / easily. 7. Your perfume smells nice / nicely. 8. Susan is smiling happy / happily. 9. This sweater feels very soft / softly. 10. He sings beautiful / beautifully. 11. It is very warm / warmly today. 12. She looks beautiful / beautifully tonight.

70

Được xác nhận