Square root
VBT
Calculator
magnet

Là N

15 tháng 7 2022 03:55

câu hỏi

chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành 3.what you (do) tonight


15

3

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

09 tháng 9 2022 14:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Là N,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về chia động từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. What do you do tonight? (Hiện tại đơn)</p><p>2. What are you doing tonight? (Hiện tại tiếp diễn)</p><p>3. What did you do tonight? (Quá khứ đơn)</p><p>4. What have you done tonight? (Hiện tại hoàn thành)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Là N,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về chia động từ.

Bài giải chi tiết:

1. What do you do tonight? (Hiện tại đơn)

2. What are you doing tonight? (Hiện tại tiếp diễn)

3. What did you do tonight? (Quá khứ đơn)

4. What have you done tonight? (Hiện tại hoàn thành)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

Nguyễn M

18 tháng 7 2022 12:57

what are you doing tonight

Lulu L

19 tháng 7 2022 13:39

what you doing tonight

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chuyển các câu sang thì quá khứ đơn We open the door. →

3

Được xác nhận