Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

19 tháng 9 2022 03:00

câu hỏi

Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn : He (have). a new haircut today.

alt

11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 03:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc dạng chia động từ</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>He <strong>has</strong> a new haircut today.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc dạng chia động từ

Bài giải chi tiết :  

He has a new haircut today.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 11:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn.&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Động từ "have" giữ nguyên khi đi với các chủ ngữ I, We, You, They</p><p>- Động từ "have" phải chuyển sang "has" khi đi với các chủ ngữ He, She, It</p><p>=&gt; Đáp án: He <strong>has</strong> a new haircut today.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn. 

Bài giải chi tiết:

- Động từ "have" giữ nguyên khi đi với các chủ ngữ I, We, You, They

- Động từ "have" phải chuyển sang "has" khi đi với các chủ ngữ He, She, It

=> Đáp án: He has a new haircut today.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

choose a suitable word from the bo to put in each blank to finish the passage

7

Lihat jawaban (1)