Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

14 tháng 10 2022 22:39

câu hỏi

Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn 1. The flight (start).... .at 6 a.m every Thursday.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 22:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,<br>Đây là một bài môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- The flight<strong> starts</strong> at 6 am every Thursday.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,
Đây là một bài môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn.

Bài giải chi tiết:

- The flight starts at 6 am every Thursday.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the part underlined 1,A,nation B.hotel C,program D.answer

4

Lihat jawaban (1)