Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

01 tháng 10 2022 03:56

câu hỏi

Chia động từ ở thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn 1. Look! She (listen) to us.


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 04:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang L,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Look! She<strong> is listening </strong>to us. (Look! =&gt; chia thì Hiện tại tiếp diễn)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang L,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.

Bài giải chi tiết:

- Look! She is listening to us. (Look! => chia thì Hiện tại tiếp diễn)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 04:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang L,&nbsp;</p><p>Đây là bài tập thuộc dạng chia động từ</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Look! She is listening to us.</p><p>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang L, 

Đây là bài tập thuộc dạng chia động từ

Bài giải chi tiết :

Look! She is listening to us.

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

committed/he/ a/ criminal/was/a/crime/he/so

7

Được xác nhận