Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

28 tháng 6 2021 16:18

câu hỏi

Chia dạnh từ đúng của động từ trong ngoặc ở thì QKĐ và QKTD 1.when i ( arrive).........at this house ,he still... ....( sleep) 2.The light (go).... Out while we ( have ).....dinner 3.Bill ( have) .....breakfast when i ( stop) .... At this house this morning 4. When i (come ) ....to his house .hệ (work) .... 5. As we ( cross) .....the street,we (see) ...an accident 6. Tom(see) ...a serious accident while he (stand) .......at the bus stop 7. The children (Play) ....... football when their mother (come) .....back home 8. The bell (ring ) ..... while Tom (talk) ......a bath 9. He (sit ) ...in a car when I (see) ...him 10. We ( clean) ......the house when she ( come) ..... yesterday


22

2


T. Thi

01 tháng 7 2021 10:33

Chào em, để chia được thì em phải phân biệt được khi nào dùng 2 thì đó. Thì quá khư đơn (QKD) và thì quá khứ tiếp diễn (QKTD) đều diễn tả những hành động xảy ra trong quá khứ, tuy nhiên, khi trong 1 câu có 2 hành động, trong đó, hành động nào đang diễn ra trong thời điểm quá khứ đó thì dùng QKTD, còn hành động là hành động xen ngang thì dùng QKD. Cô làm ví dụ câu 1. Ta có 2 hành động là tới nơi và ngủ. Vậy thì ta có thể đoán được hành động ngủ là việc đang tiếp diễn và hành động tới nơi là xen vào. Nghĩa của cả câu là "Khi tôi tới nơi thì anh ấy vẫn còn đang ngủ." => Đáp án: When I arrived, he was still sleeping. Em có thể phân tích như cô và làm các câu còn lại nhé! Chúc em học tốt.

Nhi Â

04 tháng 7 2021 10:05

ùm, nên học công thức để làm dễ dàng hơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chọn từ khác âm check, bracelet, present, Princess

6

Lihat jawaban (1)

Viết lại câu 15. I saw him for the last time when I lived in London. => I haven’t……………………………………………………………………… 16. I haven’t been to the cinema for 2 months => The last time…………………………………………………………………. 17. I last read this book in September. => I haven’t……………………………………………………………………… 18. I have never read that book before. => It’s……………………………………………………………………………. 19. Mary began collecting stamps in 2005. => Mary has been………………………………………………………………. 20. I have never eaten the food like this before. => This is the…………………………………………………………………… 21. In the middle of my meal, the phone rang => While………………………………………………………………………… 22. During my lunch, Ba and Nga came. => While……………………………………………………………………….. 23. This is the first time I have seen him => I have……………………………………………………………………….. 24. I haven’t met you for many years =>The last time………………………………………………………………... 25. This is my first visit to Hue, the ancient capital city in Vietnam. => This is the first time………………………………………………………..

9

Lihat jawaban (1)