Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm T

23 tháng 11 2019 01:41

câu hỏi

chi tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AM. gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D câu a: chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm M qua AB câu b: các tứ giác AEMC là hình gì? vì sao?


0

2


My L

25 tháng 11 2019 04:55

ko bit

Vũ T

25 tháng 11 2019 15:30

nối EB Xét tứ giác EAMB: DE= DM(gt) DA=DB(gt) =>EAMB là hình bình hành(dh5) mà <AMB =90°( AM là đg trung tuyến cũng là đg cao của tam giác cân ABC) vậy EAMB là hình chữ nhật (dh3) 1 Xét tứ giác AEMC có : EA= MC( EA= BM từ 1 mà BM=MC) EA//MC( EA// BM từ 1 mà C thuộc BM) => AEMC là hình bình hành (dh3)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một số tự nhiên lẻ có 2 chữ số và chia hết cho 5 hiệu của số đó và chữ số hàng chục của nó= 86 tìm số đó giải hộ cho mình vs

2

Lihat jawaban (1)