Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần H

06 tháng 4 2020 09:52

câu hỏi

change these sentences into passive voice: 1. Did Duy see a movie last week? 2. Did Hoa make sticky rice cakes last week? 3.Did Trung collect stamps and coins? 4. How did the police find the lost man ? 5. How many marks did the teacher give you ?


1

1


Gacon G

02 tháng 8 2020 13:01

1. Was a movie seen by Duy last week? 2. was sticky came made by Hoa last week? 3. Were stamps and coins collected by Trung? 4. How was the lost man found by the police? 5. How many marks were you given by the teacher?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

We should............ the street at the zebra crossing. A. Walk B.walk through C. Walk ổn. D Walk across Làm hộ e, e cảm ơn!!

0

Lihat jawaban (1)