Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim A

27 tháng 10 2022 14:16

câu hỏi

chị ra điểm giống và khác nhau giữa trống đồng Hoàng Hạ và trống đồng cổ loa


9

1


Thanh L

27 tháng 10 2022 15:44

<p><strong>- Giống nhau: </strong>có hoa văn khắc hình chim, mái nhà, cảnh sinh hoạt.<br><strong>- Khác nhau:</strong> khác nơi phát hiện và Trống đồng Cổ Loa có ý nghĩa là trong việc nghiên cứu lịch sử thời dựng nước của dân tộc ta, còn trống đồng Hoàng Hạ góp phần dựng lại bức tranh lịch sử của Hà Nội.</p><p>&nbsp;</p>

- Giống nhau: có hoa văn khắc hình chim, mái nhà, cảnh sinh hoạt.
- Khác nhau: khác nơi phát hiện và Trống đồng Cổ Loa có ý nghĩa là trong việc nghiên cứu lịch sử thời dựng nước của dân tộc ta, còn trống đồng Hoàng Hạ góp phần dựng lại bức tranh lịch sử của Hà Nội.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho biết hiện tƣợng xảy ra khi cho. Đồng (Cu) vào dd bạc nitrat (AgNO3)

2

Được xác nhận