Square root
VBT
Calculator
magnet

Thạch B

16 tháng 1 2020 12:33

câu hỏi

chính quyền đô hộ truyền bá nho giáo vào nước ta, bắt dân ta thay đổi phong tục Theo người Hán nhằm mục đích gì?


1

1


Mỹ H

04 tháng 2 2020 15:53

nhằm đồng hóa dân ta thành dân TQ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở nước anh? thành tựu nào quan trọng nhất ? vì sao

1

Lihat jawaban (1)