Square root
VBT
Calculator
magnet

Tô H

15 tháng 10 2020 08:06

câu hỏi

Chứng tỏ Oz//với BT


4

1


Nam N

25 tháng 12 2020 14:18

hình?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp mik với ạ

7

Lihat jawaban (2)

Bài 3 : Tìm x : a) (3,25−2/3x):((−7)/4)=−3 b) 7/4−3/4:x=7/16 c) 5/2−3/4x=4/5 d) 3/5x+(−1)/2=(−7)/10 e) 4/15:x+(−1)/3=5/9

8

Được xác nhận