Square root
VBT
Calculator
magnet

Cửu C

12 tháng 1 2020 13:28

câu hỏi

chứng minh x^3 - √5^5 + √x + 1>0


3

1


H. Phan

16 tháng 1 2020 04:11

Chào em, Em cần ghi rõ hơn các dấu căn của mình phủ đến đâu bằng cách thêm các dấu ngoặc đơn (). Vì với đề bài như vậy sẽ có nhiều cách hiểu khác nhau em nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240

3

Được xác nhận

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là

7

Lihat jawaban (1)