Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiều O

30 tháng 12 2019 05:24

câu hỏi

chứng minh rằng ababab là bội của 3


12

5

Được xác nhận

Phạm T

05 tháng 1 2020 10:08

Được xác nhận

ababab=ab.10101 Mà 10101 chia hết cho 3 (1) =>ab cũng chia hết cho 3 (2) Từ (1) và (2) => ababab chia hết cho 3 =>ababab là bội của 3

Phương L

01 tháng 1 2020 10:21

Khi ababab là bội của 3 Thì a+b+a+b+a+b chia hết cho 3

T. Hữu

02 tháng 1 2020 09:13

tổng các chữ số của ababab là a + b + a + b + a + b = 3a + 3b 3a + 3b chia hết cho 3 nên ababab chia hết cho 3.

YếnNgọc Y

03 tháng 1 2020 14:34

tổng a chia hết cho 3 tổng b chia hết cho 3 =>ababab

Nguyễn N

04 tháng 1 2020 08:08

Tổng của ababab=a+b+a+b+a+b =3a+3b = 3(a+b)chia hết cho 3 => ababab là bội của 3 Vậy ababab là bội của 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x |x-1|=0 4x-15=75-x

1

Được xác nhận