Square root
VBT
Calculator
magnet

Trien T

27 tháng 4 2020 14:09

câu hỏi

chứng minh rằng :a -(b-c) =(a+c) -b


0

1


NGUYỄN T

28 tháng 4 2020 02:27

a-(b-c)=(a+c)-b =a-b+c =a+c-b =(a+c)-b

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

484+(321-x)=243

6

Lihat jawaban (2)

1 giây = bao nhiêu phần của ngày ?

21

Được xác nhận