Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy H

07 tháng 1 2023 08:00

câu hỏi

Chứng minh rằng (a² – b²)² + (2ab)² = (a² + b²)²


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 10:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thủy H,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>Ta có</p><p>VT = (a² – b²)² + (2ab)² = a<sup>4</sup> - 2a<sup>2</sup>b<sup>2</sup> + b<sup>4</sup> + 4a<sup>2</sup>b<sup>2</sup> = a<sup>4</sup> + 2a<sup>2</sup>b<sup>2</sup> + b<sup>4</sup></p><p>VP = (a² + b²)² = a<sup>4</sup> + 2a<sup>2</sup>b<sup>2</sup> + b<sup>4</sup></p><p>&nbsp;=&gt; VT = VP =&gt; đpcm</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Thủy H, 
Bài giải chi tiết:
Ta có

VT = (a² – b²)² + (2ab)² = a4 - 2a2b2 + b4 + 4a2b2 = a4 + 2a2b2 + b4

VP = (a² + b²)² = a4 + 2a2b2 + b4

 => VT = VP => đpcm


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1. Thực hiện phép tính: b) ((−10)/5)^(5)⋅((−6)/5)^(4).

0

Được xác nhận