Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng P

08 tháng 12 2019 05:51

câu hỏi

chứng minh hai tam giác bằng nhau


0

1


Lạng C

08 tháng 12 2019 14:17

xét ∆ ABC và ∆ DEF có : AB=DE; AC=DF; BC=EF;hoặc góc A = góc D ; góc B = góc E ; góc C = góc F suy ra : ∆ ABC = ∆DEF

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điền vào chỗ trổng cho thích hơp: 1) 4x^(2)−9=

0

Được xác nhận