Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

16 tháng 9 2022 14:51

câu hỏi

Chứng minh các đẳng thức sau: a) x^(2)+y^(2)=(x+y)^(2)−2xy


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

16 tháng 9 2022 14:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Hải Y</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 8</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>x^(2)+y^(2)=(x+y)^(2)−2xy</strong></h1><p><strong>VP=(x+y)^(2)−2xy= x^2+y^2+2xy-2xy= x^2+y^2=VT</strong><br><strong>=&gt; Thỏa mãn đề bài&nbsp;</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Hải Y

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 8

Bài giải chi tiết :  

x^(2)+y^(2)=(x+y)^(2)−2xy

VP=(x+y)^(2)−2xy= x^2+y^2+2xy-2xy= x^2+y^2=VT
=> Thỏa mãn đề bài 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 3: Tìm x∈Z, biết: b) 2(x−8)+3(x+7)=10

3

Được xác nhận