Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

19 tháng 9 2022 16:02

câu hỏi

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x a) A=x(2x+1)−x^(2)(x+2)+(x^(3)−x+3)


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 16:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Nhân đa thức với đa thức</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>A=x(2x+1)−x<sup>2</sup>(x+2)+(x<sup>3</sup>−x+3)</p><p>=2x<sup>2</sup>+x-x<sup>3</sup>-2x<sup>2</sup>+x<sup>3</sup>-x+3</p><p>=-x<sup>3</sup>+x<sup>3</sup>+2x<sup>2</sup>-2x<sup>2</sup>+x-x+3</p><p>=3 (dpcm)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Nhân đa thức với đa thức

Bài giải chi tiết:

A=x(2x+1)−x2(x+2)+(x3−x+3)

=2x2+x-x3-2x2+x3-x+3

=-x3+x3+2x2-2x2+x-x+3

=3 (dpcm)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 1.1: Tính một cách hợp lý: c) 147−25+(−47)+(−75)

3

Được xác nhận