Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhật K

24 tháng 11 2019 13:47

câu hỏi

chùa là j


0

1


V. Văn

25 tháng 11 2019 02:18

Chùa: temple, pagoda.

Lê T

25 tháng 11 2019 11:14

temple là đền

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

choose the correct form of the verb in simple present tense He(cook)

2

Được xác nhận