Square root
VBT
Calculator
magnet

Diệu A

02 tháng 7 2023 02:49

câu hỏi

Carol believes that do ___ regularly is a good way to be healthy. A. Gymnastically B. Gymnasium C. Gymnast D. Gymnastics

Carol believes that do ___ regularly is a good way to be healthy.

A. Gymnastically     B. Gymnasium     C. Gymnast     D. Gymnastics


3

1


Tạ T

05 tháng 7 2023 01:09

<p>Đáp án là Gymnastics.</p>

Đáp án là Gymnastics.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

2

Được xác nhận