Square root
VBT
Calculator
magnet

Vanphuong L

14 tháng 11 2019 12:17

câu hỏi

CaCO3 có nghĩa là gì


1

2


Bùi N

17 tháng 11 2019 17:21

canxi cacbonat

Phạm T

18 tháng 11 2019 15:25

Canxi cacbonat (vôi sống)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

HCl + Na2O ->

16

Được xác nhận