Square root
VBT
Calculator
magnet

Duyên N

05 tháng 10 2022 13:11

câu hỏi

Ca+N2->

Ca+N2->


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 16:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Duyên N,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Hóa 11, chương Nitơ - Photpho</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p><strong>3Ca + N<sub>2</sub> → Ca<sub>3</sub>N<sub>2</sub></strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Duyên N,

Đây là bài tập thuộc môn Hóa 11, chương Nitơ - Photpho

Bài giải chi tiết :

3Ca + N2 → Ca3N2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 103: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là A. 20%; 80%. B. 30%; 70%. C. 40% ; 60%. D. 60%; 40%.

3

Được xác nhận

Đốt cháy 14.04g hỗn hợp X gồm glucozo và saccarozo cần 0.48 mol O2 . đun nóng 14.04g X với dd H2SO4 loãng, kiềm hóa dd sau pư lấy các chất hữu cơ tác dụng với lượng dư dd AGNO3 trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. pư xra hoàn toàn. giá trị của m là?

1

Lihat jawaban (1)