Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

18 tháng 10 2022 03:39

câu hỏi

c

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 04:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 6<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>1994 x 1993 - 1992 x 1993/ 1992 x 1993 + 1994 x 7 + 1986</p><p>= 1993 x ( 1994 - 2) / 1992 x 1993 + ( 1993 + 1 )x &nbsp;7 + 1986</p><p>= 1993 x2 / 1992 x 1993 + 1993 x7 + 7 + 1986</p><p>&nbsp;= 1993 x2 / 1992 x 1993 + 1993 x 7 + 1993&nbsp;</p><p>= 1993 x2 / 1993x( 1992 + 7 + 1)</p><p>= 1993 x2/ 1993 x 2000&nbsp;= 2/2000</p><p>= 1/1000&nbsp;<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 6
Bài giải chi tiết: 

1994 x 1993 - 1992 x 1993/ 1992 x 1993 + 1994 x 7 + 1986

= 1993 x ( 1994 - 2) / 1992 x 1993 + ( 1993 + 1 )x  7 + 1986

= 1993 x2 / 1992 x 1993 + 1993 x7 + 7 + 1986

 = 1993 x2 / 1992 x 1993 + 1993 x 7 + 1993 

= 1993 x2 / 1993x( 1992 + 7 + 1)

= 1993 x2/ 1993 x 2000 = 2/2000

= 1/1000 
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình: e) {,(,2x+3y=5,),,(,5x−4y=1,),

2

Được xác nhận