Square root
VBT
Calculator
magnet

Gia H

17 tháng 11 2022 02:19

câu hỏi

C2H4 + O2 - CO2 + H2O

C2H4 + O2 - CO2 + H2O


2

1


Trpthao T

25 tháng 11 2022 12:41

<p>C<sub>2</sub>H<sub>4 &nbsp;</sub>+ 3O<sub>2</sub> ----&gt; 2CO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O</p>

C2H4  + 3O2 ----> 2CO2 + 2H2O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho biết hiện tƣợng xảy ra khi cho. Đồng (Cu) vào dd bạc nitrat (AgNO3)

2

Được xác nhận