Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

14 tháng 10 2022 23:05

câu hỏi

c) (x−1)+(x−2)+(x−3)+…..+(x−19)+(x−20)=610


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 02:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Izuku M</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình bậc nhất một ẩn,Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải<br>Bài giải chi tiết:(x−1)+(x−2)+(x−3)+…..+(x−19)+(x−20)=610</p><p>&lt;=&gt;20x-(1+2+3+...+20)=610</p><p>&lt;=&gt;20x-(1+20).20/2=610</p><p>&lt;=&gt;20x-21.10=610</p><p>&lt;=&gt;20x-210=610</p><p>&lt;=&gt;20x=820</p><p>&lt;=&gt;x=41<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Izuku M
Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình bậc nhất một ẩn,Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài giải chi tiết:(x−1)+(x−2)+(x−3)+…..+(x−19)+(x−20)=610

<=>20x-(1+2+3+...+20)=610

<=>20x-(1+20).20/2=610

<=>20x-21.10=610

<=>20x-210=610

<=>20x=820

<=>x=41
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204

1

Được xác nhận