Square root
VBT
Calculator
magnet

Hang P

07 tháng 12 2019 11:58

câu hỏi

câu hỏi thể bị động


0

1


Jena J

21 tháng 12 2019 08:16

When was the house built?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài1:Complete each second sentence using the word given, so that it has a similar meaning to the first sentences. Write between two and five words in each gap Let's leave at seven o'clock tomorrow morning. (set) ->Let's................ at seven o'clock tomorrow morning.

15

Lihat jawaban (1)