Square root
VBT
Calculator
magnet

Hạ A

22 tháng 2 2023 09:59

câu hỏi

Cứu gấp ạ

Cứu gấp ạ

alt

6

1


Anna Đ

26 tháng 2 2023 04:27

<p>2. Does your dad often wears jeans?</p><p>3.Do you enjoy this exercise?</p><p>4. What time do you usually go to bed?</p><p>5. What are you think about at the moment?</p><p>6. What is the teacher doing now?</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

2. Does your dad often wears jeans?

3.Do you enjoy this exercise?

4. What time do you usually go to bed?

5. What are you think about at the moment?

6. What is the teacher doing now?

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề bài : Underland a mistake in the sentences 1 listen! someone call you 2 let me to put on my uniform, then we ca go 3 I don't like History. I think ít' s a bored suject 4Mr.Taylor is my favourite teacher. He teach Spanish 5 We decorate the walls of the class by posters and maps

5

Được xác nhận