Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

26 tháng 9 2022 12:16

câu hỏi

Câu 917. Trong nhóm kim loại kiềm, từ Li đến Cs có A. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng dần. B. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi giảm dần. C. nhiệt độ nóng chảy tăng dần, nhiệt độ sôi giảm dần. D. nhiệt độ nóng chảy giảm dần, nhiệt độ sôi tăng dần.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 14:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu D</strong><br><strong>Trong nhóm kim loại kiềm, từ Li đến Cs có nhiệt độ nóng chảy giảm dần, nhiệt độ sôi tăng dần.</strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Bao T

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu D
Trong nhóm kim loại kiềm, từ Li đến Cs có nhiệt độ nóng chảy giảm dần, nhiệt độ sôi tăng dần.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 350: Phát biểu nào sau đây đúng ? (chương 5/ bài 48 / mức 1) A. Chất có nhóm –OH hoặc –COOH đều tác dụng được với NaOH. B. Chất có nhóm –COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na. C. Chất có nhóm –OH tác dụng được với NaOH. D. Chất có nhóm –COOH tác dụng được với Na và NaOH, còn những chất có nhóm –OH tác dụng với Na.

1

Được xác nhận