Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

24 tháng 9 2022 15:09

câu hỏi

Câu 661. Thuỷ tinh hữu cơ là : A. Poli(etyl metacrylat). B. Poli(metyl metacrylat). C. Poli(etyl acrylat). D. Poli(metylâcrylat).


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 16:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Cacbohiđrat</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chọn B. Thuỷ tinh hữu cơ là Poli(metyl metacrylat).</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Vyvy V,

Đây là bài tập thuộc Chương Cacbohiđrat

Bài giải chi tiết :  

Chọn B. Thuỷ tinh hữu cơ là Poli(metyl metacrylat).

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 94 : Trong phản ứng hoá học, nguyên tử natri không hình thành được A. ion natri. B. cation natri. C. anion natri. D. ion đơn nguyên tử natri.

0

Được xác nhận