Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

23 tháng 9 2022 08:54

câu hỏi

Câu 546. Khi thổi khí cacbonic vào dung dịch natri phenolat, tạo ra phenol và A. axit cacbonic. B. natri hiđroxit. C. natri hiđrocacbonat. D. natri cacbonat.


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 16:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu C</strong><br><strong>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>ONa + H<sub>2</sub>O+ CO<sub>2</sub>→ C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH + NaHCO<sub>3</sub></strong><br><strong>&nbsp;</strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Bao T

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu C
C6H5ONa + H2O+ CO2→ C6H5OH + NaHCO3
 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào H2O thu được dung dịch A. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A thu được 15 gam kết tủa. Xác định giá trị của V.

27

Được xác nhận