Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc H

14 tháng 8 2022 08:00

câu hỏi

Câu 5: _______sister lives in Italy. * 1 điểm Me May Mine My Câu 6: _______English people love fish and chips. * 1 điểm The - a an Câu 7: Do you want to go to the cinema with_______? * 1 điểm me I my mine Câu 8: Read this sign here, not_______one over there! * 1 điểm that those these this Câu 9: When_______Julia come back from her holidays? * 1 điểm does do are is Câu 10: _______are lots of beautiful places in England. * 1 điểm there it they this Câu 11: How_______money have you got? * 1 điểm many few much more Câu 12: _______English is better than mine. * 1 điểm She It They Her Câu 13: His parents are_______. * 1 điểm in house at home in home at my Câu 14: I hate_______to get up early. * 1 điểm having had have must Câu 15: The teacher doesn't_______us homework every day. * 1 điểm give giving gives to Câu 16: _______is your favourite food? * 1 điểm How Which one Which What Câu 17: I came_______England to improve my English. * 1 điểm to at in into Câu 18: You_______all go to London next weekend.


10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 06:33

Được xác nhận

Xin chào em Ngọc H, Đáp án cho câu hỏi của em là: Câu 5: My Câu 6: The Câu 7: me Câu 8: that Câu 9: does Câu 10: There Câu 11: much Câu 12: Her Câu 13: at home Câu 14: having Câu 15: give Câu 16: What Câu 17: to Câu 18: Đây là một bài tập về xác định về đại từ nhân xưng, đại từ chỉ đinh và tính từ sở hữu. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Mkt I

15 tháng 8 2022 03:44

Câu 5: My Câu 6: The Câu 7: me Câu 8: those Câu 9: does Câu 10: there Câu 11: much Câu 12: Her Câu 13: at home Câu 14:having had Câu 15: give Câu 16: Which Câu 17: to Câu 18:

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

can you describe the usage of past tense?

25

Được xác nhận