Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

19 tháng 9 2022 08:59

câu hỏi

Câu 4: Tìm các số x;y thỏa mãn x/11=y/9 và x^(2)−y^(2)=40.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 09:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>x/11=y/9 ⇔ x= 11/9.y</p><p>x<sup>2</sup>-y<sup>2</sup>=40</p><p>⇔ 121/81.y<sup>2</sup>-y<sup>2</sup>=40</p><p>⇔ 40/81.y<sup>2</sup>= 40</p><p>⇔ y<sup>2</sup> = 81</p><p>⇔ y=9 ; y=-9</p><p>y=9 ⇔ x=11</p><p>y=-9 ⇔ x=-11</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết:

x/11=y/9 ⇔ x= 11/9.y

x2-y2=40

⇔ 121/81.y2-y2=40

⇔ 40/81.y2= 40

⇔ y2 = 81

⇔ y=9 ; y=-9

y=9 ⇔ x=11

y=-9 ⇔ x=-11

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: a)(315−x).13=0,4(315−x).13=0,4 b)(2x+312).223=163(2x+312).223=163 c) 0,5 .x−34=−114x−34=−114 d)45+57:x=1645+57:x=16 e)(112.x−134).215=−425

2

Được xác nhận