Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuỳ P

27 tháng 5 2021 00:49

câu hỏi

Câu 4 (0,5 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho hai dường thăng A, :x = 3 và A, :x- y+3 = 0. Một đường tròn tiếp xúc với A, tại A và cắt A, tại hai diểm B,C sao cho tam giác ABC vuông tại B. Viết phương trình của đdường tròn đó, biết tam giác ABC có diện tích bằng 4 và điểm A có tung độ nhỏ hơn 3.


23

1


P. An

28 tháng 5 2021 07:01

Em ơi, em có thể ghi lại đề rõ hơn không? tên các đường thẳng, rồi đường tròn tiếp xúc với???

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)>0

1

Được xác nhận