Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:54

câu hỏi

Câu 359: Ba gói bột màu trắng là glucozơ, tinh bột và saccarozơ. Có thể nhận biết bằng cách nào sau đây ? (chương 5/ bài 50 / mức 1) A. Dung dịch brom và Cu(OH)2. B. Dung dịch NaOH và dung dịch iot. C. Hoà tan vào nước và dung dịch HCl. D. Hoà tan vào nước và cho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.


14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 15:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Hóa 12, chương Cacbonhidrat</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Chọn D</p><p>Trích mẫu thử</p><p>Cho các mẫu thử vào nước lấy dư, khuấy đều, mẫu thử nào tan là glucozo và saccarozo, mẫu thử nào tan một phần là tinh bột</p><p>Cho dung dịch AgNO<sub>3</sub>/NH<sub>3</sub>&nbsp;vào hai mẫu thử còn mẫu thử nào tạo kết tủa trắng là glucozo, mẫu thử không hiện tượng là saccarozo</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc môn Hóa 12, chương Cacbonhidrat

Bài giải chi tiết :

Chọn D

Trích mẫu thử

Cho các mẫu thử vào nước lấy dư, khuấy đều, mẫu thử nào tan là glucozo và saccarozo, mẫu thử nào tan một phần là tinh bột

Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào hai mẫu thử còn mẫu thử nào tạo kết tủa trắng là glucozo, mẫu thử không hiện tượng là saccarozo

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 15:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Cacbohiđrat, bài Monosaccarit<br>Bài giải chi tiết: Chọn D Hoà tan vào nước và cho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.<br>Cho các mẫu thử vào nước lấy dư, khuấy đều :</p><p>- mẫu thử nào tan là glucozo và saccarozo</p><p>- mẫu thử nào tan một phần là tinh bột</p><p>Cho dung dịch AgNO<sub>3</sub>/NH<sub>3</sub>&nbsp;vào hai mẫu thử còn :</p><p>- mẫu thử nào tạo kết tủa trắng là glucozo</p><p>- mẫu thử không hiện tượng là saccarozo<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Cacbohiđrat, bài Monosaccarit
Bài giải chi tiết: Chọn D Hoà tan vào nước và cho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.
Cho các mẫu thử vào nước lấy dư, khuấy đều :

- mẫu thử nào tan là glucozo và saccarozo

- mẫu thử nào tan một phần là tinh bột

Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào hai mẫu thử còn :

- mẫu thử nào tạo kết tủa trắng là glucozo

- mẫu thử không hiện tượng là saccarozo
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trộn 50,0ml dd NaOH 0,40M với 50,0 ml dd HCl 0,20M được dd A. Tính pH của dd A

2

Được xác nhận