Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:52

câu hỏi

Câu 304: Để phân biệt C6H6; C2H5OH; CH3COOH ta dùng A. Na kim loại. B. dung dịch NaOH. C. H2O và quỳ tím. D. H2O và phenolphtalein.


11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:34

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ly P</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p><strong>Đáp án: câu C</strong><br>Để phân biệt 3 dung dịch trên, ta dùng H<sub>2</sub>O và quỳ tím:</p><p>- Cho nước vào 3 ống nghiệm, ống nghiệm thấy chất lỏng tách thành 2 lớp là benzen (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>) vì benzen không tan trong nước. 2 ống nghiệm còn lại tạo dung dịch đồng nhất vì rượu etylic (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) và axit axetic (CH<sub>3</sub>COOH) đều tan vô hạn trong nước.</p><p>- Tiếp đó, cho quỳ tím vào 2 ống nghiệm còn lại, ống nghiệm là quỳ tím chuyển màu đỏ là axit axetic.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu C
Để phân biệt 3 dung dịch trên, ta dùng H2O và quỳ tím:

- Cho nước vào 3 ống nghiệm, ống nghiệm thấy chất lỏng tách thành 2 lớp là benzen (C6H6) vì benzen không tan trong nước. 2 ống nghiệm còn lại tạo dung dịch đồng nhất vì rượu etylic (C2H5OH) và axit axetic (CH3COOH) đều tan vô hạn trong nước.

- Tiếp đó, cho quỳ tím vào 2 ống nghiệm còn lại, ống nghiệm là quỳ tím chuyển màu đỏ là axit axetic.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:36

<p>Chào em Ly P,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc Hóa 11.&nbsp;</p><p>Đáp án cho câu hỏi là D</p><p>Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau:&nbsp;</p><p>-H2O: benzen không tan lẫn vào nước nên sẽ tách lớp .rượu và axit axetic sẽ tạo thành dung dịch đồng nhất.</p><p>-phenolphtalein: axit axetic se làm cho dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng còn rượu thì không</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em</p>

Chào em Ly P, 

Đây là câu hỏi thuộc Hóa 11. 

Đáp án cho câu hỏi là D

Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau: 

-H2O: benzen không tan lẫn vào nước nên sẽ tách lớp .rượu và axit axetic sẽ tạo thành dung dịch đồng nhất.

-phenolphtalein: axit axetic se làm cho dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng còn rượu thì không

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 51. Cho các hạt vi mô có thành phần như sau : 6p, 6n, 6e ; 8p, 8n, 10e ; 9p, 10n, 10e ; 10p, 10n, 10e ; 11p, 12n, 10e ; 13p, 14n, 13e ; 13p, 13n, 13e ; 13p, 14n, 10e. Có bao nhiêu hạt trung hoà về điện ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

2

Được xác nhận