Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:51

câu hỏi

Câu 262: Đun 10ml dung dịch glucozơ với 1 lượng Ag2O dư trong NH3, người ta thấy sinh ra 1,08 g bạc. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ là A. 0,25M. B. 0,44M. C. 0,5M D. 0,4M.


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 17:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Hóa 12, chương Anđehit - Axit cacboxylic</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Chọn C</p><p><strong>C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>+Ag<sub>2</sub>O → (NH<sub>3</sub>) C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6 </sub>+ 2Ag</strong></p><p>n<sub>Ag</sub>=1,08/108=0,01 mol</p><p>=&gt; n<sub>C6H12O6</sub>=0,01:2=0,005 mol</p><p>=&gt; C<sub>M Glucozo</sub>=0,0005/0,01=0,5 M</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc môn Hóa 12, chương Anđehit - Axit cacboxylic

Bài giải chi tiết:

Chọn C

C6H12O6+Ag2O → (NH3) C6H12O6 + 2Ag

nAg=1,08/108=0,01 mol

=> nC6H12O6=0,01:2=0,005 mol

=> CM Glucozo=0,0005/0,01=0,5 M

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 17:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ly P</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu C</strong><br>C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>+Ag<sub>2</sub>O → (NH<sub>3</sub>) C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6 </sub>+ 2Ag</h1><p>=&gt; n<sub>Ag</sub>=1,08/108=0,01 mol</p><p>=&gt; n<sub>C6H12O6</sub>=0,01:2=0,005 mol</p><p>=&gt; C<sub>M glucozo</sub>=0,0005/0,01=0,5 M</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu C
C6H12O6+Ag2O → (NH3) C6H12O6 + 2Ag

=> nAg=1,08/108=0,01 mol

=> nC6H12O6=0,01:2=0,005 mol

=> CM glucozo=0,0005/0,01=0,5 M

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 417 : Sau khi nung, gạch và ngói thường có màu đỏ gây nên bởi thành phần nào có trong đất sét ? A. Nhôm oxit. B. Silic đioxit. C. Sắt oxit. D. Magie oxit.

1

Được xác nhận