Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

23 tháng 9 2022 13:45

câu hỏi

Câu 225: Glucozơ có thể tác dụng với chất nào sau đây? A. Dung dịch AgNO3 trong amoniac B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch nước vôi trong. D. Dung dịch AgNO3


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 14:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chọn A</p><p>Glucozo tham gia phản ứng tráng bạc tác dụng được với dd AgNO3 trong NH3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic

Bài giải chi tiết :  

Chọn A

Glucozo tham gia phản ứng tráng bạc tác dụng được với dd AgNO3 trong NH3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 318 : Vai trò của chất xúc tác : A. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận. B. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch. C. làm tăng tốc độ cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch nhưng làm tốc độ phản ứng thuận tăng nhanh hơn phản ứng nghịch. D. làm tăng tốc độ của các phản ứng thuận nghịch và phản ứng nghịch như nhau.

1

Được xác nhận