Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

28 tháng 10 2022 06:52

câu hỏi

Câu 2: Phân số nào lón hơn 1 ? A=2017/3000 B=679/697C=750/750 D=2000/1999


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 08:42

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;&nbsp;Bao&nbsp;T &nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương phân số</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em  Bao T    

 Đây là một bài tập thuộc Chương phân số

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lý: 1) 4.24⋅5^(2)−(3^(3)⋅18+3^(3)⋅12)

1

Được xác nhận