Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:58

câu hỏi

Câu 2. Cho hỗn hợp khí X gồm 22 gam khí CO2, 12,8 gam khí SO2 và 15,4 gam khí N2O. Hãy xác định tỉ khối của hỗn hợp X so với khí N2


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 08:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, Bài Câu hỏi tổng kết<br>Bài giải chi tiết:</p><p>nCO2=mCO2/M CO2=22/44=0,5</p><p>nSO2=mSO2/M SO2=12,8/64=0,2</p><p>nN2O=mN2O/M N2O=15,4/44=0,35</p><p>M X = (mCO2+mSO2+mN2O)/(n CO2+n SO2+n N2O)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = (22+12,8+15,4)/(0,5+0,2+0,35)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 50,2/1,05</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 47,81</p><p>=&gt; d(X/N2) = 47,81/28 = 1,7<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Huy H
Đây là một bài tập thuộc Chương Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, Bài Câu hỏi tổng kết
Bài giải chi tiết:

nCO2=mCO2/M CO2=22/44=0,5

nSO2=mSO2/M SO2=12,8/64=0,2

nN2O=mN2O/M N2O=15,4/44=0,35

M X = (mCO2+mSO2+mN2O)/(n CO2+n SO2+n N2O)

                  = (22+12,8+15,4)/(0,5+0,2+0,35)

                   = 50,2/1,05

                   = 47,81

=> d(X/N2) = 47,81/28 = 1,7
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp vs

3

Được xác nhận