Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

08 tháng 10 2022 14:27

câu hỏi

Câu 2: (−5/18)⋅(−9/10). Kết quả là:


9

3

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 14:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài Phân số</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>(−5/18)⋅(−9/10)=45/180=1/4</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài Phân số

Lời giải chi tiết như sau:

(−5/18)⋅(−9/10)=45/180=1/4

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 14:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương phân số, lớp 6<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>(-5/18).(-9/10)</p><p>=[(-5)(-9)]/(18.10)</p><p>=[(-1)(-1)]/(2.2)</p><p>=1/4<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương phân số, lớp 6
Bài giải chi tiết: 

(-5/18).(-9/10)

=[(-5)(-9)]/(18.10)

=[(-1)(-1)]/(2.2)

=1/4
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

Hoàng H

09 tháng 10 2022 02:10

(-5/18).(-9/10) = 45/180=1/4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận