Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

05 tháng 10 2022 00:12

câu hỏi

Câu 1. Số lớn nhất trong các số 24346; 23436; 31464; 40435 là: ( M1- 0,5 điểm) A. 24346 B. 23436 C.31464 D.42435 Câu 2. Số bé nhất trong các số 19468, 21369, 30396, 20486 là: ( M1- 0,5 điểm) A. 19468 B. 21369 C. 30396 D. 20486 Câu 3. Kết quả của phép tính 15000 + 50 + 4 là: ( M4- 0,5 điểm) A. 15554 B. 15540 C. 15054 D. 15504 Câu 4. Số ba mươi lăm nghìn ba trăm bảy mươi lăm viết là: ( M2- 0,5 điểm) A. 35573 B. 35375 C. 33575 D. 37050 Câu 5. Dư của phép chia 21349 : 7 là: ( M2- 0,5 điểm) A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 6. \frac{1}{3} của 15m là: ( M3- 0,5 điểm) A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 B. Phần tự luận: 1. Đặt tính rồi tính: ( M2- 2 điểm) 65234 + 4325 79 356 - 42156 13416 x 6 43218 : 4 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Tìm x: ( M3- 1 điểm) a) 25487 – x = 14230 b) 65442 : x = 6 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. Tính: ( M3- 1 điểm) a) 11677 x 8 – 32526 = b) 51648 : 4 + 23425 = ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4. ( M4- 2 điểm) Mua 6 cái bút hết 36000 đồng. Hỏi mua 9 cái bút như vậy hết bao nhiêu tiền? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5. ( M4- 1 điểm) a. Tính nhanh: (75235 + 43250 + 26485) x ( 250 x 4 – 1000) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b. Tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư của phép chia mà một số chia cho 8 được số dư là số dư nhỏ nhất và thương là số có 5 chữ số khác nhau nhỏ nhất ……………………………………………………………………………………


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 00:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 3.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Câu 1:</p><p>Số lớn nhất trong các số 24346; 23436; 31464; 40435 là: 40435<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,
Đây là một bài thuộc Toán 3.
Bài giải chi tiết:

Câu 1:

Số lớn nhất trong các số 24346; 23436; 31464; 40435 là: 40435
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận