Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Á

06 tháng 1 2023 13:40

câu hỏi

câu 1 : khai triển hằng đẳng thức (2x-y) 2 ta có ? câu 2:phân tích x 3 +y 3 kết quả là ? câu 3:phân tích đa thức thành nhân tử a) x 4 y-xy 4 b)x 2 +10y-5x-2xy c)x 3 - 3x 2 +2x

câu 1 : khai triển hằng đẳng thức (2x-y)2 ta có ?
câu 2:phân tích x3+y3 kết quả là ?
câu 3:phân tích đa thức thành nhân tử 
a) x4y-xy4      b)x2+10y-5x-2xy       c)x3- 3x2+2x


16

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

07 tháng 1 2023 06:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phạm Á,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>câu 1 : khai triển hằng đẳng thức (2x-y)<sup>2</sup> ta có ?</p><p>(2x-y)<sup>2</sup> = 4x<sup>4</sup> - 4xy + y<sup>2</sup></p><p><br>câu 2:phân tích x<sup>3</sup>+y<sup>3</sup> kết quả là ?</p><p>x<sup>3</sup>+y<sup>3 </sup>= (x + y)(x<sup>2</sup> - xy + y<sup>2</sup>)</p><p><br>câu 3:phân tích đa thức thành nhân tử&nbsp;<br>a) x<sup>4</sup>y-xy<sup>4</sup> = xy(x<sup>3</sup> - y<sup>3</sup>) = xy(x-y)(x<sup>2</sup> + xy + y<sup>2</sup>)</p><p>b)x<sup>2</sup>+10y-5x-2xy = (x<sup>2</sup> -2xy)- (5x - 10y) = x(x - 2y) - 5(x-2y) = (x-5)(x-2y)</p><p>c)x<sup>3</sup>- 3x<sup>2</sup>+2x = x(x<sup>2</sup>-3x+2) = x(x<sup>2</sup>-x-2x+2)=x(x(x-1)-2(x-1)) = x(x-1)(x-2)</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Phạm Á, 
Bài giải chi tiết:
câu 1 : khai triển hằng đẳng thức (2x-y)2 ta có ?

(2x-y)2 = 4x4 - 4xy + y2


câu 2:phân tích x3+y3 kết quả là ?

x3+y3 = (x + y)(x2 - xy + y2)


câu 3:phân tích đa thức thành nhân tử 
a) x4y-xy4 = xy(x3 - y3) = xy(x-y)(x2 + xy + y2)

b)x2+10y-5x-2xy = (x2 -2xy)- (5x - 10y) = x(x - 2y) - 5(x-2y) = (x-5)(x-2y)

c)x3- 3x2+2x = x(x2-3x+2) = x(x2-x-2x+2)=x(x(x-1)-2(x-1)) = x(x-1)(x-2)


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Nguyễn M

06 tháng 1 2023 14:57

<p>Câu 1: (2x-y)<sup>2</sup>=4x<sup>2</sup>-4xy+y<sup>2</sup></p><p>Câu 2: x<sup>3</sup>+y<sup>3</sup>=(x+y)(x<sup>2</sup>-xy+y<sup>2</sup>)</p><p>Câu 3:</p><p>a)x<sup>4</sup>y-xy<sup>4</sup>=xy(x<sup>3</sup>-y<sup>3</sup>)=(x+y)(x<sup>2</sup>-xy+y<sup>2</sup>)</p><p>b)x<sup>2</sup>+10y-5x-2xy =(x<sup>2</sup>-2xy)-(5x-10y)=x(x-2y)-5(x-2y)=(x-2y)(x-5)</p><p>c)x<sup>3</sup>- 3x<sup>2</sup>+2x=x(x<sup>2</sup>-3x+2)=x(x<sup>2</sup>-x-2x+2)=x[x(x-1)-2(x-1)]=x(x-1)(x-2)</p><p>&nbsp;</p>

Câu 1: (2x-y)2=4x2-4xy+y2

Câu 2: x3+y3=(x+y)(x2-xy+y2)

Câu 3:

a)x4y-xy4=xy(x3-y3)=(x+y)(x2-xy+y2)

b)x2+10y-5x-2xy =(x2-2xy)-(5x-10y)=x(x-2y)-5(x-2y)=(x-2y)(x-5)

c)x3- 3x2+2x=x(x2-3x+2)=x(x2-x-2x+2)=x[x(x-1)-2(x-1)]=x(x-1)(x-2)

 

Vinh V

08 tháng 1 2023 13:31

<p>1</p><p>&nbsp;</p>

1

 

Ngọc M

24 tháng 3 2023 12:22

câu 1 : khai triển hằng đẳng thức (2x-y)2 (2x-y)2 = 4x4 - 4xy + y2 câu 2:phân tích x3+y3 x3+y3 = (x + y)(x2 - xy + y2) câu 3:phân tích đa thức thành nhân tử a) x4y-xy4 = xy(x3 - y3) = xy(x-y)(x2 + xy + y2) b)x2+10y-5x-2xy = (x2 -2xy)- (5x - 10y) = x(x - 2y) - 5(x-2y) = (x-5)(x-2y) c)x3- 3x2+2x = x(x2-3x+2) = x(x2-x-2x+2)=x(x(x-1)-2(x-1)) = x(x-1)(x-2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận