Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

07 tháng 4 2020 07:28

câu hỏi

câu 1 :Dùng 3 chữ số sau : 3;4;5 hãy ghép thành các chữ số tự nhiên có ba chữ số . a ) Chia hết cho hai b ) Chia hết cho cả hai và năm Câu 2: Nếu /a/=5 thì a bằng Câu 3: Tích của /6/ ./-3/ =


0

1


Khoa N

08 tháng 4 2020 00:42

Câu 1: a) chia hết cho 2: 354;534. b)chia hết cho cả 2 và 5 : ko có Câu 2: Nếu |a|=5 thì a = (-5) hoặc 5 Câu 3: Tích của |6|.|-3|=6.3=18

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)