Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

22 tháng 12 2019 02:59

câu hỏi

có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số


0

1


Nguyễn H

22 tháng 12 2019 04:59

có: 9999-1000+1=9001

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4 mũ 8 mũ 4

1

Được xác nhận