Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

09 tháng 12 2019 04:06

câu hỏi

công thức tính thì tương lai đơn là gì?


0

1


Lưu P

10 tháng 12 2019 07:09

will/shau+Vinf

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

" What's your name?".the teacher asked —> the teacher asked me "Where do you live?" Ann asked —> Ann asked me " Which grade are you in?" asked Tim —> Tim asked me " What are you doing now?" —> She asked "Why didn't you put the wrapper in the dustbin?" she said to the boy —> She asked the boy

4

Được xác nhận