Square root
VBT
Calculator
magnet

KiếnGuru K

17 tháng 1 2022 10:54

câu hỏi

Công thức tính chu vi hình tròn


78

5


Châu N

17 tháng 1 2022 11:45

d x 3,14

Piupiu P

18 tháng 1 2022 06:59

d × 3,14

Nguyễn Á

19 tháng 1 2022 02:32

d3,14

Kanon K

21 tháng 1 2022 13:34

d x 3,14

Gaster Đ

24 tháng 1 2022 04:35

⚔️🗡️⚔️🗡️⚔️🗡️⚔️🗡️⚔️⚔️⚔️🤣🤣🤣

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận