Square root
VBT
Calculator
magnet

Tantai T

13 tháng 12 2020 02:55

câu hỏi

Còn số nào thấy thế cho dấu hỏi 9. 38. 47. 4 6. 35. 42. ? 12. 21. 23. 27


6

1


Tantai T

13 tháng 12 2020 02:57

Có bốn đáp án ko biết cái nào đúng (A. 10,B.-5,C.32,D.18)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho nguyên hàm cos ^2x.sin^4x.dx. tính giá trị biểu thức p = a+4b+3c

0

Lihat jawaban (1)

nguyên hàm của x sinxdx

22

Được xác nhận