Square root
VBT
Calculator
magnet

Thao N

03 tháng 10 2022 12:07

câu hỏi

cần gấp lắm ạ

alt

8

2

Được xác nhận

Châu H

03 tháng 10 2022 13:13

Được xác nhận

<p><i><strong>Does your mother often drive you to school?</strong></i></p><p><i><strong>Câu nghi vấn thì hiện tại đơn: Do/Does+S+Vbare-inf+...?</strong></i></p><p><i><strong>"your mother" là chủ từ thuộc ngôi thứ 3 số ít nên dùng trợ động từ "does"</strong></i></p><p><i><strong>Trạng từ chỉ tần suất trong câu nghi vấn thường được đặt trước động từ chính, sau chủ từ</strong></i></p>

Does your mother often drive you to school?

Câu nghi vấn thì hiện tại đơn: Do/Does+S+Vbare-inf+...?

"your mother" là chủ từ thuộc ngôi thứ 3 số ít nên dùng trợ động từ "does"

Trạng từ chỉ tần suất trong câu nghi vấn thường được đặt trước động từ chính, sau chủ từ

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 14:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo N ,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 6</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Does your mother often drive you to school?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo N ,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 6

Bài giải chi tiết :

Does your mother often drive you to school?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the part underlined 1,A,nation B.hotel C,program D.answer

4

Lihat jawaban (1)